FAB, Federació d'Autoescoles de Barcelona

Actualitat > Notícies > PRORROGA DEL PLA PIVE-8 FINS 01-10-2016

Notícies

DIMARTS, 01 DESEMBRE 2015 - 14:00H

PRORROGA DEL PLA PIVE-8 FINS 01-10-2016

El passat dia 28 de novembre, es va publicar al BOE la pròrroga del PLA PIVE 8 "Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-8)", consistent en potenciar una disminució del consum energètic nacional mitjançant la incentivació de la modernització del parc de vehicles turisme (M1) i comercials (N1) amb models d'alta eficiència energètica, amb menor consum de combustibles i emissions de CO2.

El programa PIVE 8 està dotat amb 225 milions d'euros, la major quantia fins a la data en aquest tipus de convocatòries. Amb el ritme actual de constitució de reserves, s'estima que hi haurà romanent de fons a 31 de desembre de 2015, data inicialment prevista per a la fi del programa. Amb l'objecte d'aprofitar el romanent d'aquests fons, s'amplia el termini d'admissió de reserves fins el 31 de juliol del 2016 o fins l'exhauriment del pressupost si ocorregués abans.

Així mateix, aquesta pròrroga estableix que perquè l'adquisició del nou vehicle sigui subvencionable, a part de complir la resta de requisits establerts en el programa, el sol·licitant de l'ajuda ha de tenir la titularitat del vehicle, reflectida en el permís de circulació definitiu, amb anterioritat l'1 d'octubre 2016. Igualment tampoc seran subvencionables, les adquisicions realitzades en punts de venda no adherits al programa o les que no vagin acompanyades de la documentació a què es refereix l'article 9.

La renovació del parc de vehicles és una de les més eficients mesures per a la reducció del consum energètic, amb efectes addicionals positius en matèria ambiental i de seguretat viària. Per això, amb l'objectiu de fomentar aquesta renovació i també per donar un impuls pel costat de la demanda al sector de l'automoció, fonamental per a la indústria espanyola, es va posar en marxa el Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE), que ha tingut vuit convocatòries d'ajuts entre 2012 i 2015, amb un desemborsament d'ajudes total per part de l'Estat de 1.115 milions d'euros.

El balanç d'aquests vuit programes ha permès substituir un total de 1.185.000 vehicles antics per les mateixes unitats de vehicles nous i la reducció d'emissions de 850.000 tones de CO2 a l'atmosfera, gràcies a la major eficiència energètica dels nous vehicles.

C/ Mineria, 62-64 baixos
08038 Barcelona
Tel. 932 989 990
Fax 932 989 992
fab@fab.cat